DE / FR

D'Kanner aus der Maison Relais Fréiseng machen erem dëst Joer hiren ëmgedréinten Adventskalenner d.h. am Plaaz datt een all Dag eppes soll kréien wollten sie all Dag eppes gin an déi voll gesammelt Këschten un en Déierenasyl gin.

Mir soen elo schon all den Leit merci die zu dëser Aktioun beidroen!